ЕМБРИОРЕДУКЦИЯ – СЪКРАЩАВАНЕ БРОЯ НА ЕМБРИОНИТЕ В МАТОЧНАТА КУХИНА ПРИ МНОГОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ

Извършва се от лекар с квалификацията, определена от стандарта в закона за „Асистирана репродукция”- акушер-гинеколог с призната специалност, минимум 3 години стаж в клиника за лечение на стерилитет и практически опит в извършването на именно тази процедура.

Прилага се при наличие на развиваща се многоплодна бременност с наличие на повече от два плодни сака в маточната кухина, като целта е следната:

триплодните бременности да се сведат до двуплодни или едноплодни;

четири- и повече плодните бременности да се сведат до двуплодни, като по принцип, не се препоръчва износването и родоразрешаването на бременност с повече от два плода.

Другата цел на тази манипулация е повишаване вероятността за износването на бременността докрай или постигане на по-ниска степен на недоносеност на децата.

Ембриоредукцията е високорискова проникваща процедура, извършвана под непрекъснат ехографски контрол, пункция на маточната стена и маточната кухина през влагалището или през коремната стена и приложение на един от следните начини за фетицид (унищожаване на ембриона):

аспирация на съдържимото на околоплодния мехур без прилагане на химични агенти (в срокове на бременността до 6-та гестационна седмица.

убождане на ембрионалното/феталното сърце и впръскване на разтвор на калиев хлорид (в срокове на бременността от началото на 7 до края на 12 г.с.).

Избира се най-близо лежащия до отвора на маточната шийка ембрион ( т.е. най-ниско разположения), или най-малкия, или този, който дава признаци за евентуални нарушения в развитието.

Ембриоредукцията се извършва по преценка на лекуващия екип следподробен разговор с жената и нейния съпруг/партньор.Внимателно се разясняват възможните рискове от извършване или неизвършване на процедурата и се взема на тяхното информирано съгласие.

Рисковете от извършването са предизвикване ка спонтанен аборт, при който се губят и останалите ембриони. Това може да се случи няколко дни след процедурата или дори месец-два-три след нея.

Рисковете от оставянето в матката на повече от 2 ембриона са не по-малки: има голям процент на преждевременни раждания ( в 7-8-ми месец) или още по рано (м/у 2-ри и 6-ти месец) което се нарича спонтанен аборт. Прежевременното раждане носи риск от висок процент болестност и смъртност при тези деца. Оцеляването им също носи опасности от забавено физическо и умствено развитие и поведенчески отклонения в по-късните етапи от развитието на децата.

Тази процедура се извършва след подготовка на жената, както при всяка една гинекологичнаоперация, поради възможността за настъпване на усложнения, налагащи оперативна намеса с коремен достъп (лапаротомия или лапароскопия).

Ембриоредукцията се извършва в амбулаторни условия под действието на обща краткотрайна венозна упойка (Diprivan), при наличие на анестезиологичен екип и готовност за спешно приемане на жената в стационара на болницата и извършване на операция.

Под контрола на ултразвуковия апарат (видозон) с игла за пункция на яйцеклетки, прикрепена за вагиналната сонда на апарата, през влагалището се прониква в матката и в околоплодния мехур на избрания ембрион. Прицелва се сърдечната сянка, която пулсира, убожда се с иглата и се впръсква 0,5-1,0 мл КСl (калиев хлорид), стерилен разтвор. Сърцето спира да бие. Това се нарича кардиоцентеза. Изсмуква се и околоплодната течност. Ако бременността е до 6-та гестационна седмица се изсмуква съдържимото на цялото околоплодномехурче и ембриона.

След процедурата, жената остава под активно наблюдение и покой в продължение на поне 4 часа, като е препоръчително да бъде оставена за наблюдение до 48 часа в болнична обстановка при постелен режим. Прилагат се лекарства подтискащи маточните контракции, обезболяващи и релаксиращи инжекции и венозни системи. Бременността по-нататък се третира като високо рискова бременност, следи се от близо. Желателно е жената да бъде приемана в отделение за патологична бременност, където се прави профилактика на преждевременното раждане поне два пъти през бременността.

Всички данни за протичането на ембриоредукцията се регистрират в документ ИЗ (история на заболяването) и се издава епикриза. Информацията от епикризата трябва да бъде предадена на личния лекар, който също следи бременността и има готовнаост за спешно приемане в болница при най-малки признаци на неразположение, дискомфорт и болки в корема.